PROIECT EDUCATIONAL 2010-2014

 
 

* S.O.S. EUROPA! (mai 2011)

PLIANTUL ACTIVITATII ”S.O.S. Europa!”

( exterior )
( interior )

CALENDARUL ACTIVITATII ”S.O.S. Europa!”

VIDEOCLIPUL ACTIVITATII ”S.O.S. Europa!”

===============================================================================